Feetgletscher Bernina 1835

Feetgletscher Bernina 1835

Objektname Feetgletscher Bernina 1835

Datierung 1835

Technik Bleistift

Masse 148mm / 216mm

Standort Bolleter Stiftung

Katalog-Nr. 0148

Feetgletscher Bernina 1835

Am oberen Bildrand bezeichnet und datiert: Feetgletscher des Bernina 1835.